Speedy Espita 22-29-9-0 (KO 6)

Bouts 60 Rounds 249
KO Ratio 10% Opposition Ratio 00.803
Alias Ray Espita
Residence San Diego, California, USA
Boxer Division featherweight
Manager Trainer