Pedro Sanchez 6-14-2-0 (KO 5)

Bouts 22 Rounds 89
KO Ratio 23% Opposition Ratio --
Alias Rene Tarzan
Residence Miami, Florida, USA
Boxer Division heavyweight
Manager Trainer